Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upravují práva a povinnosti kupujícího (dále jen „spotřebitel“) a prodávajícího (dále jen“dodavatel“) v internetovém obchodě mojeduna.cz provozovaným společností DUNA Graphics, s.r.o., Vrchlického 701, Kroměříž, IČ: 25522451, zapsané v Obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30184.

I. Smluvní vztahy

Smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu České republiky. Je-li spotřebitel fyzickou osobou - nepodnikatel, řídí se smluvní vztahy neupravené v OP Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších novel a doplnění a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších novel a doplnění. Je-li spotřebitel právnickou osobou - podnikatel, řídí se vztahy neupravené v OP Obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel a doplnění.

II. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva (dále jen“KS“) se uzavírá na základě návrhu spotřebitele, který učiní prostřednictvím elektronického objednávkového systému dodavatele nebo telefonicky s odpovědným pracovníkem dodavatele. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení elektronického potvrzení o závazném souhlasu dodavatele s návrhem spotřebitele (dále jen „objednávka“). Elektronické potvrzení je spotřebiteli zasíláno na e-mailový kontakt, který uvedl v objednávce. V případech, kdy spotřebitel nemá e-mailový kontakt, dodavatel informuje spotřebitele o závazném souhlasu telefonicky na kontakt, který uvedl při telefonické objednávce. Postup k uzavření KS prováděný prostřednictvím elektronického systému dodavatele nebo prostřednictvím pracovníka telefonického prodeje je zřejmý pro spotřebitele z vlastních procesních kroků objednávky. Spotřebitel má právo, do podání objednávky prostřednictvím elektronického systému dodavatele nebo prostřednictvím pracovníka telefonického prodeje, opravovat nebo měnit zadávané data nebo poskytované informace. Od okamžiku doručení závazného souhlasu je KS uzavřena a práva a povinnosti mezi spotřebitelem a dodavatelem se řídí KS a VOP, které jsou její nedílnou součástí.

III. Ceny, slevy a další bonusy

Všechny ceny uvedené prostřednictvím elektronického systému dodavatele nebo odpovědným pracovníkem telefonického prodeje jsou uvedeny včetně příslušného DPH. Prostřednictvím elektronického systému dodavatele nebo odpovědným pracovníkem telefonického prodeje může být uvedena i sleva. Cena i případná sleva je platná dle uzavřené KS i v případě, že dojde ke změně v průběhu jejího plnění. Dalším bonusem se rozumí zejména dárky nebo popsané výhody, které spotřebitel získá zdarma při uzavření KS. Součástí plnění KS je řádný daňový doklad.

IV. Doprava a kontrola zásilky

Volbu způsoby dopravy provádí spotřebitel prostřednictvím elektronického objednávkového systému dodavatele nebo telefonicky s odpovědným pracovníkem dodavatele v objednávce. Součástí výběru dopravy je možnost výběru dopravce s uvedením ceny dopravného. Balné není účtováno. O předání zboží do dopravy, které je předmětem KS, je vždy spotřebitel informován e-mailem nebo prostřednictvím odpovědného pracovníka telefonického prodeje. Dodací podmínky se řídí podmínkami příslušného zvoleného dopravce a jsou veřejně dostupné na www stránkách dopravců. Doručení je realizováno na adresu pro doručení uvedenou v KS. V případě nezastižení spotřebitele na dodací adrese je spotřebitel písemně příp. telefonicky informován o uložení zásilky v místě příslušné pobočce dopravce. Dle pokynu dodavatele je zásilka uložena max. 7 dnů. Povinností spotřebitele je si zásilku vyzvednout nebo si sjednat náhradní doručení. Povinností spotřebitele je při převzetí zásilky překontrolovat její stav. V případě zjištění, že zásilka neodpovídá KS, postupovat podle reklamačních podmínek.

V případě, že nebude zásilka odběratelem převzata a bude vrácena zpět dodavateli, bude vystaven odběrateli doklad obsahující náklady na expedici s lhůtou splatnosti 14 dnů. V případě, že obsahem nevyzvednuté zásilky je motiv vyrobený na míru, obsahující specifické údaje požadované odběratelem, bude odběrateli doúčtována plná cena zhotoveného zboží. Nevyzvednutou zásilku je možno opakovaně zaslat odběrateli. V takovém případě budou doúčtovány další náklady na expedici. Opakované zaslání bude provedeno jen po předešlé úhradě objednávky převodem nebo platební kartou.

V. Platby

Volbu způsobu platby provádí spotřebitel prostřednictvím elektronického objednávkového systému dodavatele nebo telefonicky s odpovědným pracovníkem dodavatele v objednávce. Vybraný způsob platby v KS je závazný a nelze ho v průběhů realizace KS měnit.

VI. Rozpor s kupní smlouvou

Není-li věc při převzetí spotřebitelem ve shodě s KS, má spotřebitel právo, aby dodavatel věc uvedl do stavu odpovídajícího KS, bezplatně a bez zbytečného odkladu. Věc dodavatel řeší podle požadavku kupujícího, a to výměnou nebo opravou věci. Spotřebitel může požadovat i přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od KS odstoupit. Pokut spotřebitel o rozporu z KS věděl před převzetím věci nebo ho sám způsobil, předchozí ustanovení neplatí. V případě, že během šesti měsíců od převzetí zboží se projeví rozpor s KS, se tento považuje jako by existoval již při převzetí zboží, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

Dodavatel poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ve znění pozdějších novel a doplnění ochranou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno na adresu dodavatele. Musí v něm být vyjádřena vůle odstoupení od KS. Odstoupit od KS nelze, bylo-li zboží částečně nebo zcela spotřebováno nebo jeho charakter to vylučuje z hygienických důvodů. Dále pak od služeb s jejichž plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dní od převzetí zboží. Odstoupit od KS nelze pro případy zaslaného bonusu nebo bonusů, které spotřebitel dostává zdarma. Na bonusy zdarma není poskytována žádná záruka. Pro případy vrácení zboží spotřebitelem, které bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené dodavatel uplatní právo na náhradu škody. V případě, že součástí KS je i bonus pro spotřebitele, je spotřebitel povinen při odstoupení od KS tento bonus vrátit společně se zbožím. Bude-li tento bonus neúplný, poškozený nebo viditelně opotřebený, má dodavatel právo na náhradu škody. Spotřebitel výslovně souhlasí, že náhrada škody bude jednostranně započítána vůči pohledávce spotřebitele, která vznikla z povinnosti dodavatele vrátit kupní cenu. Zboží příp. bonusy zasílané na dobírku dodavateli, nebudou přijaty.
Vrácení peněz spotřebiteli proběhne ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od KS a to formou převodu na účet. Není-li znám účet spotřebitele, proběhne vrácení peněz inkasní složenkou. Od kupní smlouvy nelze odstopit v případě, pokud bylo zboží vyrobeno na míru, například doplněním jména či jiných údajů do výrobku na přání odběratele.

VIII. Záruka a reklamace

Převzetím zboží spotřebitelem začíná běžet záruka 24 měsíců. Je-li na výrobku, na jeho obalu nebo v návodu vyznačena lhůta spotřeby v souladu se zvláštními předpisy, záruční doba končí uplynutím této lhůty. Dodavatel odpovídá za všechny vady na zboží od jeho převzetí až po uplynutí záruční lhůty. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným nebo nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je nutné uplatnit písemně přímo u dodavatele nebo ji zaslat dodavateli. Spotřebitel má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace. Uplatnění reklamace musí obsahovat charakter vady, kopii kupního dokladu a kontaktní údaje spotřebitele. Reklamace je řešena bez zbytečného odkladu a dodavatel o jejím průběhu spotřebitele informuje. Po přijetí reklamace vypracuje dodavatel reklamační protokol a zašle jej spotřebiteli s potvrzením o uplatněním reklamace, obsah reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace spotřebitelem. Dodavatel z povahy věci a v souladu se zákonem, poskytuje namísto záručního listu spotřebiteli doklad o zakoupení zboží, který ho plně nahrazuje a obsahuje údaje, které by jinak musel obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, dodavatel určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v dokladu o zakoupení zboží. Reklamace je vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění nedohodne-li se dodavatel se spotřebitelem jinak. Dodavatel vydává spotřebiteli o dnu a způsobu vyřízení reklamace, příp. provedení opravy písemné potvrzení. Reklamaci nelze uplatnit na bonus nebo bonusy, které byli spotřebiteli v rámci uzavření KS poskytnuty zdarma.

IX. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které spotřebitel uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Dodavatel, který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu, je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Spotřebitel může kdykoliv požádat nebo sám změnit osobní údaje.

X. Kontaktní údaje

Dodavatel zveřejňuje aktuální a úplné kontaktní údaje na www.dugr.cz v sekci „KONTAKTY“.

XI. Závěrečná ujednání

Objednávka a samotná KS je archivována za účelem jejího plnění a dalších povinností z ní vycházejících. OP umožňují spotřebiteli archivaci a reprodukci. Dodavatel je oprávněn kdykoli měnit OP a to tím způsobem, že zveřejní nové a úplné znění na www.mojeduna.cz v sekci „Obchodní podmínky“. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2015.

Copyright 2018 - 2024 © mojeduna.cz