Informační značení

Dle zákona č. 112/ 2016 o evidenci tržeb dle § 25 musí být umístěno na každém místě, kde se uskutečňují evidované tržby, čitelně a dostatečně viditelně oznámení s přesně definovaným textem. Odlišuje se pouze podle evidence třžeb na on-line a evidenci ve zjednodušeném režimu.

Filtry
Cena

Rychlý kontakt